Tài liệu tham khảo KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

KẾT CẦU TÀI LIỆU

Tài liệu tham khảo KẾ TOÁN QUẢN TRỊ gồm 7 chương:

  • Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  • Chương 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ
  • Chương 3: TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP
  • Chương 4: DỰ TOÁN TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP
  • Chương 5: KIỂM SOÁT DOANH THU VÀ CHI PHÍ
  • Chương 6: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUẬN
  • Chương 7: THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH

Tài liệu tham khảo KẾ TOÁN QUẢN TRỊ dành cho sinh viên chuyên ngành KẾ TOÁN. Chúng tôi hi vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập.

Mọi ý kiến đóng góp, mong các bạn hồi âm cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Tài liệu Kế toán quản trị