Quy chế 45/2008/QĐ-BGDĐT về đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 45 /2008/QĐ-BGDĐT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Nội dung chi tiết trong File Đính Kèm.

Mời tải về: [CLICK ĐỂ TẢI VỀ]