GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trong thời đại công nghiệp 4.0 lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo rất
quan trọng đối với sinh viên. Trí tuệ nhân tạo là nỗ lực tìm hiểu những yếu tố trí tuệ.
Lý do khác để nghiên cứu lĩnh vực này là cách để ta tự tìm hiểu bản thân chúng ta, là
để tạo ra các thực thể thông minh giúp ích cho chúng ta. Trí tuệ nhân tạo có nhiều
sản phẩm quan trọng và đáng lưu ý, thậm chí ngay từ lúc sản phẩm mới được hình
thành.
Giáo trình cũng được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm
môn Trí tuệ nhân tạo của giảng viên. Mục tiêu của nó nhằm giúp các bạn sinh viên
chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập. Trong giáo trình này
sinh viên được làm quen với một số kiến thức cơ bản nhất về các phương pháp tìm
kiếm lời giải và các phương pháp xử lý tri thức.
Ngoài ra, giáo trình cũng giới thiệu một số chương trình cài đặt, nhằm giúp
sinh viên có thể hiểu một cách tường tận các giải thuật, đồng thời tin tưởng rằng các
giải thuật này có thể áp dụng thực tế và cài đặt được trên máy tính một cách dễ dàng.
Giáo trình gồm các chương sau:
– Chương 1: Tổng quan về trí tuệ nhân tạo.
– Chương 2: Không gian trạng thái và các phương pháp tìm kiếm.
– Chương 3: Biểu diễn tri thức và suy diễn.
– Chương 4: Giới thiệu về máy học.

5. TriTueNhanTao