Giáo trình Toán tài chính

LỜI MỞ ĐẦU

Toán tài chính là một môn toán ứng dụng, sử dụng công cụ toán học nhằm giải quyết những vấn đề của tài chính và ngân hàng. Toán tài chính xây dựng một cách có hệ thống các công thức, phương trình để xử lý chính xác các bài toán liên quan đến tài chính: tính tiền lãi, hiện tại hóa, tư bản hóa một nguồn vốn, chiết khấu thương phiếu,…. Toán tài chính cũng còn được áp dụng trong các lĩnh vực của quản lý: thẩm định dự án đầu tư, đánh giá tình hình tài chính của một công ty, …và vào việc thanh toán các khoản nợ thông thường, nợ trái phiếu, đặc biệt được áp dụng trên thị trường chứng khoán.

Giáo trình toán tài chính bao gồm 7 chương:

  • Chương 1: Lãi đơn
  • Chương 2: Chiết khấu theo lãi đơn
  • Chương 3: Lãi gộp
  • Chương 4: Dãy niên kim
  • Chương 5: Thanh toán nợ thông thường
  • Chương 6: Thanh toán nợ trái phiếu
  • Chương 7: Định giá và các khoản nợ

Khi biên soạn, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn.

Mọi ý kiến đóng góp, xin hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Giáo trình Toán tài chính