GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Cuốn sách này đề cập tới việc phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, nhấn mạnh tới hệ thống thông tin quản lý. Đó là kết quả của một giáo trình giảng dạy ở bậc đại học cho nghành Công nghệ Thông tin. Giáo trình này thường được giảng dạy sau khi sinh viên đã được học qua một số ngôn ngữ và phương pháp lập trình.

Ngày nay, công nghệ thông tin đã và đang đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của nhiều nước trên thế giới. Trong đó, phần mềm đóng một vai trò rất quan trọng. Hiện nay, công nghệ phần mềm đã, đang tiến bộ từng ngày và ngày càng trở nên phức tạp. Bên cạnh đó, nhiều kỹ thuật và công nghệ mới ra đời giúp cho việc phát triển các hệ thống phần mềm ngày càng đơn giản hơn. Việc sử dụng phương pháp hướng đối tượng thay cho phương pháp cấu trúc ngày càng phổ biến khi xây dựng các phần mềm lớn và phức tạp. Một trong những lĩnh vực quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của việc phát triển phần mềm là việc mô hình hóa phần mềm. Có rất nhiều ngôn ngữ mô hình hóa hỗ trợ cho việc mô hình hóa phần mềm, nhưng có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất là ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language). UML không ngừng được phát triển và ngày càng được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đa số các công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm hiện nay đều có hỗ trợ ngôn ngữ UML. UML đóng vai trò là một ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, trực quan, chuẩn hóa các kí hiệu, ngữ nghĩa của các mô hình và các biểu đồ khi thể hiện các đối tượng, các sự kiện trong thế giới thực và trong lĩnh vực máy tính chứ không chỉra cho người dùng biết việc lập mô hình cho một hệ thống phải theo các bước như thế nào. Đó chính là mục đích của một phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng.

25. GT ThietKeHuongDoiTuong