GIÁO TRÌNH MẠNG VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

Giáo trình “Mạng và quản trị mạng máy tính” được biên soạn với mục tiêu
cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành quản trị chủ yếu cho các hệ thống
thiết bị quan trọng nền tảng của mạng máy tính hiện đại. Giáo trình gồm 2 phần
:
Phần 1. Khái quát về mạng máy tính : Bao gồm những khái niệm định nghĩa
cơ bản nhất về mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, giới thiệu các
giao thức mạng, đặc biệt là giao thức TCP/IP. Các cơ sở lý thuyết đưa ra
trong chương này đòi hỏi học viên phải nắm vững để có thể tiếp thu được
các nội dung trong phần 2. Tuy vậy, nếu học viên đã tự trang bị các kiến
thức cơ bản trên hoặc đã được đào tạo theo giáo trình “Thiết kế và xây
dựng mạng LAN và WAN” của đề án 112 có thể bỏ qua nội dung của
phần một và học vào nội dung của phần 2 giáo trình
Phần 2. Quản trị mạng : Đây là phần nội dung chính của giáo trình “Quản
trị mạng và các thiết bị mạng” bao gồm 4 chương cung cấp các kiến thức
lý thuyết và kỹ năng qu ản trị cơ bản với các thành phần trọng yếu của
mạng bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch, hệ thống tên miền, hệ
thống truy cập từ xa, hệ thống proxy, hệ thống bức tường lửa (firewall).
Các nội dung biên soạn về kỹ năng thực hành quản trị giúp học viên có đủ
các kiến thức thực tế để có thể bắt tay vào công tác quản trị mạng cho
đơn vị.
Do phạm vi rộng của công tác quản trị mạng, giáo trình này không bao gồm hết
được mọi nội dung của công tác quản trị mạng. Học viên có nhu cầu nên tham
khảo thêm các giáo trình khác của đề án 112 như :
Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN
Quản trị Windows 2000-NT
Tổng quan về Lotus Notes Domino
Thiết kế và quản trị website, portal
Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử

16. GT Mạng và Quản trị mạng