GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NÂNG CAO

Chương 1. TỔNG QUAN

1.1.    Một số khái niệm cơ bản

1.1.1. Dữ liệu

1.1.2. Cách tổ chức và quản lý dữ liệu

1.2.    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server

1.2.1. Khái niệm

1.2.3. Các thành phần

1.3. Thao tác trên hệ quản trị SQL SERVER

22. GT lập trình QTCSDLNC