GIÁO TRÌNH KHÁI QUÁT GIẢI THUẬT SONG SONG

Việc nghiên cứu thiết kế các máy tính song song, và các thuật toán song song
cũng như các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ lập trình song song bắt đầu được quan tâm từ
những năm 70, cho đến nay các ứng dụng của chúng đã lan rộng khắp các lĩnh vực
của đời sống như đánh giá khả năng rủi ro về tài chính: dùng để mô hình hoá các xu
hướng trên thị trường, hỗ trợ quyết định như phân tích thị trường, dự báo thời tiết, trí
tuệ nhân tạo như thiết kế robot, xử lý ảnh ứng dụng trong công nghệ nhận dạng, điều
khiển tự động, mô phỏng, trình chiếu hệ thống lớn … Bài toán nhân ma trận thưa với
véc tơ, hay gặp trong các lời giải lặp của hệ phương trình tuyến tính, hệ phương trình
giá trị riêng, véc tơ riêng… Khi ma trận kích thước lớn, việc thực hiện nhân ma trận
với véc tơ lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu khối lượng xử lý lớn mà xử lý tuần tự
không đáp ứng được vì vậy việc nhân ma trận thưa với véc tơ song song là cần thiết
và có vai trò quan trọng.
Giáo trình được xây dựng gồm các nội dung chính:
Chương 1: Trình bày tổng quan về xử lý song song, thuật toán song song và
giới thiệu lập trình song song với MPI sử dụng Visual của Microsoft;
Chương 2: Trình bày về các thuật toán thiết kế cho nhân ma trận thưa với véc
tơ song song;
Chương 3: Trình bày một số kết quả thực nghiệm trên một số bộ dữ liệu cho
chương trình nhân ma trận thưa với véc tơ song song.
Chương 4: Giới thiệu lập trình song song
Chương 5: Thuật toán song song

14. GT KhaiQuatGiaiThuatSongSong