GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ JAVA

1.1.   Một số cách thức vào/ra file với java.io

Gói java.io chứa gần như tất cả các lớp bạn cần để thực hiện input và output (I/O) trong Java. Tất cả những stream này biểu diễn một nguồn input và một đích đến output. Stream trong java.io package hỗ trợ nhiều như liệu như các kiểu gốc, Object, các ký tự nội bộ, …

Một stream có thể được định nghĩa như là một dãy liên tục dữ liệu.

InputStreamđược sử dụng để đọc dữ liệu từ một nguồn

OutputStream được sử dụng để ghi dữ liệu tới một đích đến.

Java cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ nhưng linh hoạt cho I/O liên quan tới các File và các mạng nhưng trong phần hướng dẫn này, chúng tôi chỉ bàn luận tính năng cơ bản liên quan tới các stream và I/O. Chúng ta sẽ xem xét từng ví dụ được sử dụng phổ biến nhất.

28. GT công nghệ java