GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong các ngành học về công nghệ thông tin. Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu là nghiên cứu về cách tổ chức lưu trữ, quản lí, khai thác và xử lí thông tin trên cơ sở hiểu rõ về các kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và ý nghĩa của dữ liệu. Trong bốn mươi năm qua đã có rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về cơ sở dữ liệu và đưa cơ sở dữ liệu vào trong các chương trình đào tạo.

Cơ sở dữ liệu đã trở thành một môn học cơ sở của nhiều chuyên ngành như khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, công nghệ phần mềm và cả các ngành khoa học, kinh tế khác. Người ta có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình cơ sở dữ liệu này trình bày những khái niệm cơ bản cơ sở dữ liệu và một số kĩ thuật cơ bản để xây dựng các cơ sở dữ liệu truyền thống.

Với những kiến thức đó sinh viên có thể lập trình các ứng dụng để sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu sâu hơn với các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao, tạo ra các cơ sở dữ liệu đáp ứng các yêu cầu ứng dụng hiện đại.

Giáo trình cơ sở dữ liệu tập trung trình bày những vấn đề cốt lõi nhất của môn cơ sở dữ liệu. Các bài học được trình bày ngắn gọn, có nhiều ví dụ minh hoạ. Cuối mỗi chương đều có bài tập để sinh viên luyện tập.

Chúng tôi mong rằng các sinh viên tự tìm hiểu trước mỗi vấn đề và kết hợp với bài giảng trên lớp của giáo viên để việc học môn này đạt hiệu quả. Giáo trình bao gồm 04 chương:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản trong cơ sở dữ liệu quan hệ;

Chương 2: Các ngôn ngữ thao tác dữ liệu;

Chương 3:Ràng buộc toàn vẹn;

Chương 4: Chuẩn hóa và thiết kế cớ sở dữ liệu.

 

15 .GT Cơ sở dữ liệu quan hệ