GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mô hình dữ liệu là sự trừu tượng hoá môi trường thực. Mỗi loại mô hình dữ liệu đặc trưng cho một cách tiếp cận dữ liệu khác nhau của những nhà phân tích thiết kế CSDL. Mô hình dữ liệu gồm: Mô hình phân cấp, Mô hình mạng, Mô hình quan hệ, Mô hình thực thể, Mô hình hướng đối tượng.

  1. Mô hình phân cấp (Hierarchical model)

Mô hình phân cấp được đưa ra vào những năm 60, trong mô hình này dữ liệu được tổ chức thành cấu trúc cây, các nút (node) là tập các thực thể, các cành là các mối quan hệ giữa hai nút theo mối quan hệ nhẩt định, cứng nhắc. Hay nói cách khác:

  • Là mô hình dữ liệu trong đó các bản ghi được sắp xếp theo cấu trúc top-down(tree).
  • Một con chỉ có một cha -> chỉ có một đường truy nhập tới dữ liệu đó trước.
  • Tập dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc của mô hình dữ liệu phân cấp gọi là CSDL phân cấp

…..

17. GT Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng