GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG MÁY

Giới thiệu

1.1    Mục đích của giáo trình

Giáo trình cơ sở công nghệ của HTNHM cung cấp các bài giảng cho môn học này, giúp sinh viên tìm hiểu tổng quan về khái niệm ngân hàng, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng, khái niệm HTNHM cũng như quy trình xây dựng HTNHM. Ngoài ra, giáo trình còn giúp sinh viên tìm hiểu kiến trúc một HTNHM tiêu biểu và đưa ra các phần hành cụ thể để sinh viên thực hành xây dựng một số chức năng tiêu biểu của HTNHM.

1.2    Đối tượng áp dụng

Giáo trình này dành cho

  • Sinh viên: là tài liệu bài giảng để tham khảo và thực hiện các bài tập, phần hành HTNHM.
  • Giáo viên: làm cơ sở để thiết kế bài giảng cho sinh viên

30. GT CoSoCongNgheCuaHeThongNganHangMay