GIÁO TRÌNH CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CỦA HỆ THỐNG KẾ TOÁN MÁY

Trước bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, công tác kế toán
luôn đồng hành xuyên suốt với quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Sự phát
triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động này đã làm cho dữ liệu về hoạt động
sản xuất kinh doanh trở nên đa dạng và phong phú. Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp
phải ghi nhận, xử lý, lưu trữ các dữ liệu như thế nào để có thể đưa ra những thông
tin quản trị có chất lượng? Trả lời được câu hỏi này sẽ giúp doanh nghiệp xác định
mục tiêu và xây dựng hệ thống thông tin kế toán phù hợp với xu hướng hiện nay.
Cuốn sách cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống kế toán trên môi trường
có ứng dụng công nghệ thông tin. Từ những khái niệm và quan điểm đúng về phần
mềm kế toán (PMKT) đến cách thức phân loại cũng như các chỉ tiêu cơ bản để lựa
chọn PMKT.

38. GT Cơ sở công nghệ của hệ thống kế toán máy