Slide bài giảng Lý thuyết Kiểm toán

LỜI MỞ ĐẦU

Chúng tôi gửi tới các bạn học viên Slide bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Bài giảng bao gồm 5 chương:

  • Chương 1: Tổng quan về kiểm toán
  • Chương 2: Hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Chương 3: Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
  • Chương 4: Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán
  • Chương 5: Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán

Mọi ý kiến đóng góp, rất mong các bạn hồi âm về cho ban biên tập.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tải tại đây:

Slide bài giảng Kiểm toán